1.1 Účelom vydania tohto metodického pokynu zariadenia sociálnych služieb (ďalej len „ZSS“) je:

 • zabezpečenie koordinovanej informovanosti ohľadom rizík spojených so šírením infekcie spôsobenej koronavírusom (ďalej „COVID-19“);
 • vytvorenie podmienok pre prevenciu negatívneho dopadu a stresu prijímateľov sociálnych služieb (ďalej aj PSS), ich rodinných príbuzných a známych, ako aj zamestnancov a manažmentu zariadenia pre seniorov (ďalej „ZpS“);
 • formulácia preventívnych opatrení, ktoré smerujú k zabráneniu šírenia ochorenia COVID-19 a a postupov pri výskyte podozrivých a potvrdených prípadov koronavírusu u kPSS alebo zamestnancov zariadenia.

1.2 Smernica je integrálnou súčasťou postupov a pravidiel prevencie krízových situácií a určenia postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia v ZSS, v súlade s ustanovením §10 a kritériom 2.6 podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb podľa prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

1.3 Poskytovanie sociálnej služby vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti a autonómie prijímateľov sociálnych služieb, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam. Poskytovateľ sociálnej služby preto aj v čase krízových situácií vytvára podmienky k podpore a zachovaniu základných ľudských práv a slobôd všetkých osôb v ZSS.

Súvisiace predpisy a usmernenia

2.1 Poskytovateľ sociálnych služieb sa vzhľadom na dosiahnutie účelu smernice riadi najmä nasledovnými predpismi:

 • Nariadenie vlády č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie;
 • Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu;
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.2 Poskytovateľ sociálnych služieb postupuje pri výkone preventívnych a krízových opatrení v  súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 podľa odporúčaní, záväzných postupov a usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „MPSVR SR“), Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo stránka Vlády SR.

2.3 Za týmto účelom riaditeľ zariadenia alebo ňou poverená osoba denne sleduje aktuálne informácie na webovom sídle MPSVR SR a ďalších relevantných inštitúcií.1

Osobitý charakter predpisu – otvorenosť

3.1 Vzhľadom na skutočnosť, že odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú, je tento dokument chápaný ako otvorený a podľa potreby je nevyhnutné ho aktualizovať, dopĺňať a meniť.

3.2 Zmeny v dokumente budú vyznačené farebne kvôli lepšej prehľadnosti. Zamestnanci a kPSS budú o nich pravidelne informovaní. Zodpovednosť za informovanie o zmenách má riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec.

Informovanosť o víruse a ochorení COvID-19

4.1 Základným predpokladom úspešnej prevencie sú dostupné a zrozumiteľné informácie ohľadom rizík súvisiacich s novým koronavírusom, spôsoboch jeho prenosu, príznakoch ochorenia COVID-19 a preventívnych opatreniach.

4.2 Za koordinovanú informovanosť je v ZpS zodpovedný riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec. Náležitá informovanosť je dôležitá pre všetkých zamestnancov zariadenia, kPSS ako aj ich rodinných príbuzných a známych. Zodpovedná osoba zabezpečí, aby informovanosť bola pre všetkých zrozumiteľná a dostupná.

4.3 SARS-CoV-2 je respiračný vírus, ktorý spôsobuje ochorenie COvID-19. K prenosu dochádza primárne kontaktom s infikovanou osobou, ktorá najmä pri hovorení, kašľaní a kýchaní šíri infekčné kvapôčky do svojho okolia. Prenos je možný tiež predmetmi čerstvo kontaminovanými sekrétmi infikovaného človeka. Vírus sa podarilo izolovať zo vzoriek odobratých z dolných dýchacích ciest, ale aj zo sterov z nosohltana aj hrdla, v sére, krvi, v slinách, moči a stolici.

4.4 Príznaky ochorenia COVID-19 sú najmä:

 • teplota nad 38°C (pozor! u starších a imunitne oslabených klientov môže telesná teplota zostať nízka, preto treba zvážiť aj iné príznaky a poradiť sa s lekárom),
 • kašeľ,
 • sťažené dýchanie (tzv. dýchavica, klient nevie dokončiť nádych – ľudovo „nevie sa dodýchnuť“, prípadne má zrýchlené dýchanie),
 • bolesť svalov
 • únava.

Vo všeobecnosti môže táto infekcia spôsobiť závažnejšie príznaky u PSS s oslabeným imunitným systémom, a to najmä:

 • seniorov nad 70 rokov,
 • poberateľ sociálnej služby (ďalej len „PSS“) s chronickým ochorením (onkologické ochorenie, pľúcne ochorenie, srdcovo-cievne ochorenia),
 • PSS liečených imunosupresívnymi (imunitný systém potláčajúcimi) liekmi.

4.5 Nakoľko súčasne s týmto ochorením prebieha aj každoročná sezónna epidémia chrípky a iných respiračných infekcií, je možné, že podobné príznaky môžu súvisieť aj s iným respiračným infekčným ochorením, preto je potrebné zachovať rozvahu a kontaktovať všeobecného lekára, alebo v prípade nejasností hygienika príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) a riadiť sa ich usmerneniami.

Krízová situácia

5.1 Zdravotná a opatrovateľská starostlivosť – zariadenie má k dispozícii zoznam zamestnancov a telefónne čísla. Všetci zamestnanci vyjadrili ochotu a vôľu v prípade krízovej situácii nastúpiť do služby.

5.2 Zariadenie má k dispozícii kópie lekárskych správ PSS a kópie preukazov poistenca v prípade nutnej hospitalizácie.

5.3 Zariadenie disponuje telefónnymi číslami na všeobecných lekárov PSS.

5.4 Najmenej 2 x denne sa monitoruje bezkontaktným teplomerom telesná teplota PSS a zamestnancov, ktorá sa dokumentuje.

5.5 Každý PSS má spísaný zoznam liekov aj s dávkovaním v liekovej karte. Pravidelne monitorujeme skladové zásoby liekov a podľa potreby ich dopĺňame po dohode s ošetrujúcim lekárom PSS a lekárňou.. Pripravili sme si dostatočné množstvo antipyretík, kvapky do nosa, antitusiká.

5.6 Na samostatnom dokumente máme spísaný kontakt na príbuzných jednotlivých PSS. Príbuzní majú telefónne číslo na riaditeľa a zodpovedného zástupcu.

5.7 Zamestnanci sú poučení o ohlasovacej povinnosti o výskyte ochorenia – nahlásia riaditeľovi alebo zodpovednému zástupcovi zariadenia.

5.8 Riaditeľ alebo zodpovedný zástupca hlási počet chorých RÚVZ.

5.9 Zamestnanci majú zoznam osobných vecí, ktoré si majú v prípade krízy doniesť so sebou.

V prípade podozrenia ochorenia COVID19 alebo už ochorenia PSS na COVID19 za predpokladu, že PSS je v zariadení, je potrebné:

 • nahlásiť podozrenie ochorenia -zamestnanci nahlásia svojmu vedúcemu a ten nahlási riaditeľke zariadenia;
 • postupovať podľa usmernení RÚVZ;
 • izolovať nakazených od zdravých klientov do karantény;
 • povolať personál podľa zoznamu / viď príloha č.1/, ktorý sa bude starať o týchto PSS, personál je potrebné oddeliť od personálu, ktorý sa bude starať o zvyšných klientov, ošetrujúci personál musí používať ochranné pracovné pomôcky. Následne, pri eventuálnom výskyte choroby, bude personál rozdelený podľa počtu nakazených.

Riešenie situácie s výpadkami pracovníkov

5.10 ZpS podľa možnosti pristúpi k diverzifikácii (rozčleneniu) zamestnancov, čo znamená, že budú pracovať podľa rozpisov služieb podľa poschodí.

5.11 Pred nástupom do práce zdravotnícky asistent alebo opatrovateľka meria teplotu každému zamestnancovi, a to ešte pred vstupom do budovy ZpS. V prípade zvýšenej teploty nie je umožnené zamestnancovi vstúpiť do budovy ZpS. Tento je povinný kontaktovať svojho lekára za účelom posúdenia zdravotného stavu.

5.12 V prípade výpadku takého množstva zamestnancov, že by nebolo možné zabezpečiť chod prevádzky ZpS, nahlási riaditeľ Magistrátu mesta Košíc alebo VÚC nedostatok personálnych kapacít v štruktúre podľa druhu najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonávajú. MMK alebo VÚC koordinuje a organizačne zabezpečuje dopĺňanie personálnych kapacít.

5.13 Pri riešení nedostatku personálnych kapacít spolupracuje ZpS s miestnou samosprávou. V prípade potreby riaditeľ požiada obec (mesto) o poskytnutie dostupných personálnych kapacít na zabezpečovanie obslužných činností.

5.14 Uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 sa ukladá zamestnancom pracovná povinnosť a zákaz uplatnenia práva na štrajk. Uložená pracovná povinnosť sa vzťahuje výlučne na zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. Zamestnanec, ktorému bola uložená pracovná povinnosť je povinný:

 • zotrvať v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, ak jeho zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie, 
 • vykonávať iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, ak jeho zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,
 • plniť pracovnú povinnosť na mieste a v rozsahu uloženom v príkaze, ak jeho zamestnávateľ neplní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.)

Dočasné karanténne (izolačné) miestnosti

6.1 V ZpS je potrebné z dôvodu ochrany ostatných klientov aj zamestnancov pristúpiť k vytvoreniu dočasných karanténnych miestností (určené pre klientov prepustených z nemocnice bez podozrenia na ochorenie COVID-19 alebo pre klientov prepustených z nemocnice, ktorí vykazujú príznaky ochorenia COVID-19, ale neboli na ochorenie testovaní) a k vytvoreniu dočasnej izolačnej miestnosti pre klientov s potvrdeným ochorením na COVID-19.

6.2 Izolačné miestnosti sú vytvorené na medziposchodí. Každá z izolačných miestností má vlastnú sprchu a toaletu. V prípade potreby vieme uvoľniť ešte jednu dvojposteľovú izbu preskupením postelí do jednolôžkových izieb. V prípade potreby tento plán budeme koordinovať s RÚVZ.

6.3 Opatrenia v karanténnych miestnostiach:

 • miestnosti budú označené,
 • vstup do miestnosti na nevyhnutne krátky čas,
 • zákaz PSS pohybu mimo miestnosti,
 • pomôcky na opatrovanie a ošetrovanie budú vyčlenené len na výkony v miestnosti,
 • dezinfekcia pomôcok v miestnosti,
 • OOP si zamestnanci obliekajú pred vstupom do miestnosti,
 • jednorázové osobné ochranné pomôcky (ďalej len „OOP“) si zamestnanci vyzliekajú pred opustením izolačnej miestnosti a odkladajú do nádoby na to určenej – infekčný odpad.
 • po opustení miestnosti je zamestnanec povinný vykonať hygienickú dezinfekciu rúk alkoholovým dezinfekčným roztokom, ktorý sa nachádza pred vchodom do miestnosti a aj na každom poschodí zariadenia.

Stravovanie

7.1 PSS sa stravujú na izbách. Strava sa pripravuje v kuchyni a roznáša po izbách.

7.2 Pravidelne sledujeme a dopĺňame stavy potravinových zásob. Máme zásoby potravín určené na prípadnú karanténu. Taktiež je zostavený jedálny lístok.

7.3 V prípade karantény sú ochotní zariadenie zásobovať príbuzní PSS za prísnych hygienických a bezpečnostných pravidiel (potraviny uskladnia pred bránu a odídu, tak aby sme s nimi neprišli do kontaktu).

7.4 Po každom servírovaní stravy sa dezinfikuje kuchyňa, servírovacie a príručné stolíky a tácky.

7.5 Kuchynský riad sa umýva v umývačke riadu.

Opatrenia ZpS

8.1 Dezinfekčný plán je súčasťou prevádzkového poriadku zariadenia.

8.2 Dezinfekcia sa vykonáva 2 x denne prípadne podľa potreby.

8.3 Zariadenie má zákaz prijímania návštev.

8.4 PSS bolo odporúčané neopúštať zariadenie spôsobom, ktorému rozumel každý PSS.

8.5 Zamestnanci si pred vstupom do zariadenia dezinfikujú ruky a dezinfikujú sa ruky aj PSS.

8.6 Každý PSS má k dispozícii 2 x ochranné rúško.

8.7 Členovia Interného krízového štábu sú: Riaditeľ, zodpovedný zástupca a zdravotnícky asistent.

8.8 Každý zamestnanec má k dispozícii tel. číslo na RÚVZ, na členov krízového štábu a tel. čísla na všetky záchranné zložky.

8.9 Zariadenie má vypracovaný plán informačných a preventívnych opatrení, ktoré má každý zamestnanec k dispozícii.