Cieľom tohto plánu jezabezpečiť koordinovanú informovanosť zamestnancov ZpS, zníženie stresu a paniky u zamestnancov ZpS, u PSS a ich blízkych osôb.

V prípade výskytu ochorenia COVID‑19 je o vzniknutej situácii informovaný Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach (ďalej len „RÚVZ Košice“) a ošetrujúci lekár klientov. Následne ZpS zabezpečí karanténu zamestnancov s dôrazom, že FAMILIA n. o. je subjektom hospodárskej mobilizácie.

1. Preventívne opatrenia na zabránenie šíreniu respiračných ochorení

 • Zamestnancom je odporúčané vyhýbať sa priestorom s väčším počtom ľudí.
 • Zvážiť cestu do zahraničia, prípadne stretnutie s osobou, ktorá sa zo zahraničia vrátila.
 • Povinnosťou každého zamestnanca je sebakontrola príznakov.
 • Pravidelné umývanie rúk teplou vodou a dezinfekčným mydlom – správny postup je znázornený pod každým dávkovačom dezinfekčného gélu.
 • Pravidelná dezinfekcia rúk prijímateľov sociálnej služby.
 • Poverený zamestnanec kontroluje stav dezinfekčného gélu a mydla v dávkovačoch a v prípade potreby ich dopĺňa.
 • Pravidelne sa prijímateľom sociálnej služby meria teplota bezkontaktným teplomerom a teplota sa zaznamenáva.
 • Zamestnanci sú povinný pravidelne vetrať miestnosti.
 • Pravidelná dezinfekcia zariadenia min. 2x denne a podľa potreby – madlá , kľučky, postele, stoly, stoličky, podlahy, nočné stolíky , jedálenské stolíky, zdravotných pomôcok.
 • Po návrate z dovolenky každý zamestnanec vyplní čestné prehlásenie.
 • Každý zamestnanec má svoj uterák na ruky

2. Umývanie rúk

Každý zamestnanec je povinný umývať si ruky najmä:

 • pred a po príchode do zariadenia,
 • po použití toalety,
 • pred a po príprave jedla a nápojov,
 • pred a po konzumácii jedál a nápojov,
 • po manipulácii so znečistenou bielizňou,
 • po kontakte s prijímateľom sociálnej služby,
 • po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným prijímateľom sociálnej služby.

1.2. Prekrytie horných dýchacích ciest (tvárové rúška)

1.2.1. V súlade s nariadením hlavného hygienika SR je dôležitým preventívnym opatrením zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (tvárové rúška), ktoré poskytuje bariérovú ochranu pred kvapôčkovou nákazou. Je dôležité, aby rúško bolo nasadené podľa pokynov výrobcu.

1.2.2. Po použití by malo byť rúško odstránené uvoľnením šnúrok na zadnej časti (nikdy neodstraňovať rúško uchopením rúška jeho časťou pokrývajúcou tvár) a zlikvidovať rúško ako infekčný odpad. Po odložení rúška do odpadu je potrebné vykonať hygienu rúk.

1.2.3. FAMILIA n. o. zabezpečí pre všetkých pracovníkov a klientov dostatočné množstvo ochranných rúšok.

1.2.4. Zákaz návštev a odporúčanie k obmedzeniu pohybu klientov mimo areálu zariadenia

1.2.5. O týchto opatreniach informuje FAMILIA n. o. nasledovným spôsobom:

 • na vstupných dverách zariadenia,
 • osobnou komunikáciou s klientmi,
 • elektronickou, telefonickou komunikáciou s ich rodinnými príbuznými,
 • informovaním na svojom webovej stránke www.dsfamilia.sk 

Zákaz návštev, ZpS Família Košice Šaca 1.2.6. Pri komunikácii zákazu návštev a odporúčaní k obmedzeniu pohybu mimo areálu zariadenia je potrebné pri vysvetlení ich obsahu a dôležitosti použiť metódy a techniky sociálnej práce v oblasti komunikácie, a to v závislosti od fyzických a duševných možností a schopností konkrétneho klienta porozumieť týmto zákazom. Prijímatelia sú pritom povzbudzovaní k iným formám komunikácie so svojimi príbuznými, priateľmi a známymi (telefonickou, e-mailovou komunikáciou alebo prostredníctvom sociálnych sietí), aby sa zmiernili negatívne dôsledky ich izolácie. V ZpS FAMILIA n. o. sa naďalej budú vykonávať odborné aktivity, pričom budú zachované preventívne hygienické opatrenia (použitie tvárového rúška – personál, rukavíc – personál). Ak tieto opatrenia majú vplyv na individuálne plány, programy sociálnej rehabilitácie resp. aj rizikové plány, odborní pracovníci zodpovední za ich administráciu ich spolu s klientom a ďalšími zainteresovanými osobami vyhodnotia a následne aktualizujú.

1.2.7. V prípade, že prijímateľ aj napriek jednoznačne a zrozumiteľne komunikovanému odporúčaniu k obmedzeniu pohybu mimo areálu zariadenia nie je ochotný toto odporúčanie rešpektovať, je potrebné ho vyzvať, aby v čase pohybu mimo priestorov zariadenia postupoval v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva, t. j. bez prerušenia používal ochranné prostriedky – rúško resp. iný spôsob zakrytia oblasti úst a tváre a rukavice a pri kontakte s inými osobami dodržiaval odstup minimálne 2 metre.

1.2.8. Veľmi dôležité je v FAMILIA n. o. počas nebezpečenstva šírenia ochorenia COVID-19 dodržiavať zakázať návštev. Ani vo výnimočných prípadoch nepovoliť návštevy príbuzným, ktorí vykazujú známky respiračnej infekcie.
1.2.9. Návštevy sú povolené len pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú v terminálnom štádiu ochorenia a v paliatívnej starostlivosti.

1.3. Osobné ochranné pomôcky

1.3.1. ZpS FAMILIA n. o. pravidelne kontroluje a aktualizuje stav a počet OOP.

1.3.2. V prípade nedostatku ochranných pomôcok, zodpovedná osoba (zodpovedný zástupca) bezodkladne požiada o výpomoc na príslušnom vyššom územnom celku (KSK).

2. Opatrenia pri prijímaní nových prijímateľov sociálnej služby

Pri prijímaní nových PSS sa riadime nasledovným:

 1. príjem PSS z prirodzeného domáceho prostredia je možný len s negatívnym výsledkom testu na COVID‑19,
 2. zo zariadenia zdravotnej ústavnej starostlivosti s negatívnym testom na COVID‑19, ktorý bol realizovaný priamo zdravotníckom zariadení, kde sa daná osoba nachádza.

2.1. Návrat prijímateľa sociálnej služby z ústavného zdravotníckeho zariadenia

Prijímateľ sociálnej služby musí byť pre návratom do ZpS priamo v zdravotníckom zariadení testovaný na COVID‑19. Po návrate sa PSS izoluje na 14 dní a jeho zdravotný stav sa priebežne monitoruje a vyhodnocuje.

2.2. Opatrenia pri ochorení prijímateľov PSS ZpS

2.2.1. Pri potvrdení ochorenia DSS zabezpečí karanténne uzavretie zariadenia so zamestnancami po dobu 14 dní. Zoznam zamestnancov tvorí prílohu tohto dokumentu.

2.2.2. Klienti s potvrdením ochorenia COVID‑19 budú umiestnení v izbách určených na karanténu tak, aby nedošlo k rozšíreniu ochorenia na ostatných klientov zariadenia.

2.2.3. To sa týka aj izolácie klientov z dôvodov:

 • zabezpečenie 14 dňovej karantény v prípade úzkeho kontaktu s chorým na COVID‑19
 • zabezpečenie 14 dňovej karantény pre iné epidemiologické dôvody s rizikom prenosu COVID‑19 (v zmysle aktuálnej verzie usmernenia hlavného hygienika SR) podozrenia z ochorenia na COVID‑19 na
  • diagnostikovanie, testovanie, potvrdenie alebo vylúčenie a liečbu COVID‑19

3. Kontrola šírenia COVID‑19 v ZpS

3.1. Aktívne vykonávanie monitoringu u všetkých klientov najmenej dvakrát denne (na začiatku a na konci dňa), aby sa zistilo, či nemá niekto z klientov horúčku, kašeľ, alebo iné príznaky COVID‑19. Klienti so symptómami sa musia izolovať a testovať na COVID‑19.

3.2. Aktívne vykonávanie monitoringu zdravotného stavu personálu prostredníctvom samo kontroly klinických prejavov (horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, bolesť hlavy a svalov).

3.3. Aktívne vykonávanie monitoringu zdravotného stavu osôb vstupujúcich do zariadenia napríklad údržba a pod. je založený na meraní telesnej teploty a anamnestickom zisťovaní ďalších klinických príznakov ( kašeľ, dýchavičnosť, bolesť hlavy a svalov).

3.4. Podľa zhodnotenia situácie je možné vyčlenenie personálu, ktorý sa bude starať o klientov v dobrom zdravotnom stave a bez pozitivity na COVID‑19 a personál starajúci sa o pacientov s COVID‑19. Ak nebude možné pristúpiť k takejto organizácii práce, zamestnanci sa budú správať ku klientom, ako by boli potenciálne infikovaní.

3.5. Zariadenie bude naďalej uzatvorené. V nevyhnutnej situácii (zásobovanie spotrebným materiálom, nutná údržba, iná zdravotnícka starostlivosť) je umožnený vstup pri zabezpečení striktných hygienicko-epidemiologických opatrení a monitoringu zdravotného stavu s meraním telesnej teploty.

4. Epidemiologické vyšetrenie a testovanie klientov a zamestnancov pri rozšírení ochorenia COVID‑19

4.1. Epidemiologické vyšetrovanie zabezpečujú epidemiológovia územne príslušného RÚVZ Košice vrátane rozsahu testovania klientov na základe epidemiologickej anamnézy a prehodnotenia rizika ďalšieho možného šírenia nákazy v ZpS

4.2. Odber biologického materiálu sa zabezpečuje v súčinnosti s územne príslušným RÚVZ Košice. Na základe výsledkov testovania sa pristupuje k nariadeniu príslušných protiepidemických opatrení vrátane karantény osôb podozrivých z nákazy. Epidemiologické vyšetrenie sa vykonáva u klientov i personálu.

4.3. Karanténa klientov je zabezpečovaná v priestoroch ZpS:

 1. v prípade malého počtu klientov podozrivých z nákazy vo vyčlenených priestoroch (izolačné/expektačné izby) ZpS,
 2. v prípade veľkého počtu podozrivých z nákazy sú izolované osoby, ktoré nie sú podozrivé z nákazy.
 3. FAMILIA n. o. v prípade do 3 podozrivých, infikovaných alebo pozitívne testovaných PSS má k dispozícii na medziposchodí 2 izby s vlastným sociálnym zariadením a sprchou.

V prípade väčšieho počtu PSS sa vyčlení horné poschodie s kapacitou 7 lôžok. Izby sa označia červeným nápisom KARANTÉNA – ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM !

4.4. Karanténa personálu je zabezpečovaná:

 1. v individuálnom prípade v domácnosti podozrivého z nákazy, návrat možný po 2 negatívnych výsledkoch testovania v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika SR,
 2. pri vyššom počte zamestnancov podozrivých z nákazy vo vyčlenenom priestore pre karanténu s podmienkami návratu ako sú vyššie uvedené,

4.5. Príjem nových klientov do ZpS nebude povolený až do zániku ohniska nákazy.

4.6. Nariadené režimové opatrenia (hygienické a protiepidemické) sú vykonávané v určených intervaloch a kontrolované.

4.7. Počas trvania ohniska sa vykonáva priebežná a po ukončení ohniska záverečná ohnisková dezinfekcia.

5. Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v karanténe

5.1. Zamestnanci budú mať vyčlenené priestory, kde budú môcť oddychovať a prespávať. Priestory budú vyčlenené zo spoločenských miestností a iných vhodných priestorov.

5.2. Vybavenie priestorov pre odpočinok a spánok bude zabezpečené v potrebnom rozsahu ako lôžka, podušky, prikrývky a pod. Každý zamestnanec má k dispozícii zoznam potrebných a odporúčaných vecí, prípadne podľa svojho uváženia. Priestory budú slúžiť zamestnancom aj ako priestory na uloženie súkromného vybavenia, hygienické potreby, lieky a pod. Sociálne vybavenie a sprchy sa nachádzajú v šatni zamestnancov.

6. Práca s klientmi a zaistenie ďalších vecí v prípade karantény

6.1. Zaisťuje sa iba základná podpora – pomoc pri hygiene, strava, upratovanie, pranie. Zápis sa robí 1x denne a zapisujú sa najdôležitejšie informácie najmä zdravotná dokumentácia. Klienti musia byť najmä na izbách (počúvanie hudby, pozeranie TV).

6.2. U klientov sa sleduje ich zdravotný stav a zabezpečuje sa zdravotná starostlivosť na úrovni ošetrovateľskej starostlivosti.

7. Zabezpečenie stravy

7.1. Stravovanie zamestnancov a klientov ZpS, bude zabezpečené dovozom stravy, ktorú zabezpečí ZpS na základe navrhnutého jedálnička podľa zdravotného stavu klientov.

7.2. Dovoz stravy bude zabezpečený tak, aby bola strava čerstvá v rozsahu (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera pre diabetikov.

7.3. V sklade potravín máme dostatočné množstvo trvanlivých potravín.

8. Práčovňa

8.1. Pranie posteľnej bielizne a osobného šatstva klientov, bude zabezpečené samotným zariadením. Zariadenie disponuje práčkami s ktorých jedna slúži na pranie kontaminovanej bielizne. Je umiestnená v samostatnej miestnosti a neprichádza do kontaktu s bežnou bielizňou. Zároveň sú zamestnanci povinní pri manipulácii s takouto bielizňou dodržiavať bezpečnostné opatrenia.

9. Zaistenie komunikácie s okolím

9.1. Na komunikáciu medzi zamestnancami bude slúžiť mobilný telefón, sociálne siete a pod.

9.2. Klienti a zamestnanci budú môcť využívať na komunikáciu s príbuznými okrem telefonickej komunikácie aj elektronickú komunikáciu ako sú sociálne siete, Skype, Viber a pod.

9.3. Rovnakým spôsobom bude zabezpečená komunikácia s ošetrujúcim lekárom.

10. Zásobovanie

10.1. ZpS ako prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí zásobovanie liekov na základe lek. predpisov klientov. Zároveň podľa potreby a požadovaného rozsahu bude zabezpečené pravidelné dodávanie čistiacich, hygienických, dezinfekčných a osobných ochranných pracovných prostriedkov.

10.2. Tiež podľa potreby budú prevádzkovateľom zabezpečené drobné opravy ako elektrika, voda a podobne.

11. Hygienické a sociálne-dištančné opatrenia

11.1. Hygiena a dezinfekcia rúk klientov a personálu s použitím teplej vody a mydla, a alkoholového dezinfekčného prostriedku. Používanie jednorazových rukavíc.

11.2. Respiračná hygiena-dodržiavanie správnych postupov pri kýchaní, kašľaní a rozprávaní. Používať jednorazové papierové vreckovky, ktoré sa po použití odhodia do koša. Nesiahať svojimi rukami na oči, tvár a ústa.

11.3. Dištančné opatrenia dodržujú klienti i personál ZpS. Podstatou je udržiavať vzdialenosť dvoch metrov od iných osôb v prevencii prenosu infekcie kvapôčkami ak je to možné

11.4. Pravidelné a účinné vetranie vnútorných priestorov.

11.5. Pravidelné upratovanie a dekontaminácia vnútorného prostredia.

11.6. Pravidelná dezinfekcia malých plôch a rizikových predmetov a nástrojov, s ktorými prichádza personál a klienti často do kontaktu (kľučky, vypínače, telefóny, exponovaný nábytok a pod.) Používať dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

11.7. Izolácia klientov s príznakmi akútnej respiračnej infekcie.

11.8. Pri používaní OOP klientmi a OOPP zamestnancami ZpS sa postupuje v zmysle usmernenia MZ SR – Aktualizovaného usmernenia pre pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve na používanie OOPP pri starostlivosti o osoby so suspektným alebo potvrdeným COVID-19, usmernenia MZ SR a MPSVaR SR za účelom ochrany pred COVID19 pre používanie OOPP.

12. Manažment nevyhnutných úkonov a činností v ZpS

12.1. Riaditeľ a zodpovedný zástupca zariadenia bude dohliadať na denný chod zariadenia a na základe požiadaviek zabezpečí nákupy, dopĺňanie liekov, tlačív, opravy, čistiace a kancelárske potreby.

13. Manipulácia s odpadom

13.1. Všetok odpad, s ktorým boli klienti a zamestnanci zariadenia v styku (papierové vreckovky, inkontinenčné podložky a ďalšie použité predmety sa vložia do plastových vriec na odpad a zviažu sa.

13.2. Plastové vrecia musia mať maximálne objem 1m3 a hrúbku minimálne 0,1 mm, odpad zatriediť do kategórie nebezpečného odpadu a narábať s ním v súlade s legislatívou.


Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č. 4


Zoznam použitých skratiek

PSS – prijímateľ sociálnej služby
RÚVZ- regionálny úrad verejného zdravotníctva
OOP – osobné ochranné pomôcky
ÚVZ – Úrad verejného zdravotníctva
ZpS – zariadenie pre seniorov
KSK – košický samosprávny kraj
MPSVaR – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny