Príloha č. 4 - plánu na riešenie krízovej situácie

Svojím podpisom potvrdzujem , že som bol/a s Plánom riešenia krízovej situácie oboznámený/á, dokumentu som porozumel/a a zaväzujem sa v prípade potreby týmto dokumentom riadiť.

Meno a priezvisko zamestnanca
Dátum
Podpis
   
 
   
 
   
 
   
 

 

Späť na Plán riešenia krízovej situácie pri výskyte ochorenia COVID‑19 v ZpS Família